Đấu thầu

Gói thầu số 02-XL– SCL 2023

Thứ tư, 18/1/2023 | 16:59 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Dự toán mua sắm Công trình: Đại tu phần kiến trúc nhà điều hành sản xuất (nhà B) trụ sở Công ty Điện lực Phúc Thọ

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚC THỌ

Mã TBMT: IB2300009662

Nguồn vốn: SCL năm 2023

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 18/01/2023 10:56

Thời điểm đóng/mở thầu: 01/02/2023 08:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 29.500.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong