Đấu thầu

Gói thầu 02: Cung cấp phần mềm nội bộ bổ sung các module chức năng trong hệ thống Quản trị chăm sóc khách hàng

Thứ tư, 18/1/2023 | 16:58 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Công trình: Xây dựng bổ sung các module chức năng trong hệ thống Quản trị chăm sóc khách hàng

Bên mời thầu: CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

Mã TBMT: IB2300002836

Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 18/01/2023 10:53

Thời điểm đóng/mở thầu: 06/02/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong