Đấu thầu

Gói thầu: Thi công xây dựng phần chuyên điện, cung cấp VTTB và mua bảo hiểm cho dự án “Tái bố trí ngầm hóa lưới điện đồng bộ dự án Nâng cấp đường Lê Văn Chí (Việt Thắng), quận Thủ Đức (Giai đoạn 2: từ Km 1+80 đến QL1A)”

Thứ tư, 18/1/2023 | 12:01 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Tái bố trí ngầm hóa lưới điện đồng bộ dự án Nâng cấp đường Lê Văn Chí (Việt Thắng), quận Thủ Đức (Giai đoạn 2: từ Km 1+80 đến QL1A)

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mã TBMT: IB2300007845

Nguồn vốn: đền bù, vay

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 18/01/2023 11:01

Thời điểm đóng/mở thầu: 10/02/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 180 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 271.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong