Đấu thầu

Gói thầu: Mua sắm trụ điện và đà cản phụ vụ nhu cầu SXKD khác năm 2023

Thứ hai, 16/1/2023 | 16:47 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm trụ điện và đà cản phụ vụ nhu cầu SXKD khác năm 2023

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Tây Ninh

Mã TBMT: IB2300007346

Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 16/01/2023 16:00

Thời điểm đóng/mở thầu: 06/02/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 45.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong