Đấu thầu

Gói thầu: Mua sắm và lắp đặt Recloser và cảnh báo sự cố trên lưới điện trung áp tỉnh Hải Dương năm 2023

Thứ hai, 18/9/2023 | 10:36 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Lắp đặt Recloser và cảnh báo sự cố trên lưới điện trung áp tỉnh Hải Dương năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300214835

Nguồn vốn: ĐTXD (KHCB)

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 18/09/2023 07:52

Thời điểm đóng/mở thầu: 09/10/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 328.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong