Đấu thầu

Gói thầu: SCTX-2022 - 43 Cung cấp thiết bị cơ nhiệt Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

Thứ tư, 8/2/2023 | 09:15 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa thường xuyên Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

Bên mời thầu: Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

Mã TBMT: IB2300015445

Nguồn vốn: Sửa chữa thường xuyên

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 08/02/2023 09:41

Thời điểm đóng/mở thầu: 20/02/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 180 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 34.500.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong