Đấu thầu

Gói thầu số 29: Trang thiết bị, dụng cụ sửa chữa

Thứ tư, 8/2/2023 | 09:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Đường dây 500 kV NĐ Vân Phong - NĐ Vĩnh Tân

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN TRUNG - TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

Mã TBMT: IB2200093108

Nguồn vốn: Vốn ĐTXD do EVNNPT thu xếp

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 08/02/2023 08:19

Thời điểm đóng/mở thầu: 22/02/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 140.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong