Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

PC Hải Phòng tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ tư, 8/11/2023 | 15:11 GMT+7
Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng) đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt chủ đề năm 2023 là "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".


PC Hải Phòng đưa ứng dụng hệ thống quản lý lưới điện phân phối và chương trình tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp vào vận hành trên lưới điện huyện Thủy Nguyên.

"Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" là chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), với mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, đảm bảo khả năng cân đối tài chính, phát triển bền vững và hiệu quả các hoạt động của ngành.

Để thực hiện hiệu quả chủ đề năm của EVN, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng) đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể trên nhiều lĩnh vực, thực hiện đồng bộ các giải pháp các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, phát huy hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được PC Hải Phòng xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện; đảm bảo phân công, phân cấp cụ thể. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực phải được lượng hóa tối đa, bảo đảm thực chất, có cơ sở cho việc đánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện theo quy định…

Ngoài ra, để đạt được hiệu quả trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đơn vị đã triển khai đồng bộ với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, các hoạt động phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị.

Tập trung đẩy mạnh việc nâng cao hiệu quả giám sát tài chính; chủ động đổi mới, áp dụng công nghệ mới, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động. Trọng tâm là tiết kiệm tối đa các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, khánh tiết, sử dụng xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm…

Khuyến khích khách hàng đẩy mạnh thực hiện điều chỉnh phụ tải tự nguyện theo các giai đoạn trong năm; nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, hiệu chỉnh các cơ chế, chế tài cụ thể trong việc giám sát kế hoạch sử dụng điện đối với các cơ sở tiêu thụ nhiều năng lượng (bao gồm các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm), thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Trong đầu tư xây dựng, Công ty ưu tiên đầu tư tập trung cơ bản, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, đảm bảo các dự án đầu tư theo đúng kế hoạch đầu tư xây dựng theo từng giai đoạn đã được phê duyệt. Cùng với đó, Công ty cho đấu thầu rộng rãi, công khai theo quy định của Luật đấu thầu. Đẩy mạnh công tác kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tất cả các khâu trong quy trình đầu tư, đấu thầu.

Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động, Công ty tiếp tục tăng cường xây dựng và đổi mới các chương trình đào tạo bồi dưỡng cho lực lượng cán bộ quản lý các cấp và người lao động trực tiếp sản xuất để đáp ứng yêu cầu công việc. Thường xuyên tổ chức sát hạch trình độ, kỹ năng của người lao động để đảm bảo đủ năng lực thực hiện công việc theo quy trình quy định.


PC Hải Phòng xử lý, nâng cao tỷ lệ thu thập dữ liệu công tơ đo xa sau trạm biến áp công cộng trên địa bàn, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm phát triển lưới điện thông minh.

Đặc biệt, Công ty cũng thực hiện đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, các hoạt động của công ty được số hóa, ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt công tác dịch vụ khách hàng.

Ngoài ra, Công ty thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao. Chấp hành nghiêm pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Việc thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp thiết thực, PC Hải Phòng quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm của Tập đoàn nhằm đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Link gốc

Theo: Báo Công Thương