Tiến độ công trình

Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tham mưu sớm công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV mạch 3

Thứ sáu, 3/11/2023 | 08:13 GMT+7
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản số 16421/UBND-CN (ngày 31/10/2023) gửi các sở, ngành, địa phương liên quan về việc giao tham mưa văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng và hỗ trợ đầu tư Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa và Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa trên địa bàn tỉnh.

Hướng tuyến đường dây 500 kV NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa.

Thực hiện Quyết định số 1241/QĐ-TTg ngày 24/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 26/10/2023 của Văn phòng Chính phủ. Trên cơ sở báo cáo của Sở Công Thương tại Công văn số 3015/SCT-QLNL ngày 25/10/2023 về báo cáo nội dung Hội nghị ngày 23/10/2023 tại Văn phòng Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì về các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; UBND các huyện: Nông Cống, Như Thanh, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Đông Sơn, Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Yên Định, thị xã Nghi Sơn; Ban QLDA các công trình điện miền Bắc, Ban QLDA các công trình điện miền Trung và các ngành, đơn vị liên quan, rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục và các bước cần chuẩn bị thực hiện thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Thanh Hóa, các sở, ngành, địa phương có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa (đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư) và dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa (ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các đơn vị thi công đường dây 500 kV NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa đoạn qua địa phận huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa).

Trên cơ sở đó, tham mưu văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ công tác đầu tư, thi công thực hiện các dự án; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/11/2023.

Trước đó, ngày 05/10/2023, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án đường dây 500kV mạch 3 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Ngày 16/10/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn phúc đáp và khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, đảm bảo bố trí đủ chỉ tiêu đất nặng lượng trong kỳ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện phục vụ thực hiện dự án Đường dây 500kV mạch 3. Đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo quyết liệt, giao nhiệm vụ cụ thể để các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.  UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Chủ tịch UBND các huyện: Như Thanh; Công Cống, Triệu Sơn; Đông Sơn; Thiệu Hóa và thị xã Nghi Sơn tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao nhằm đáp ứng mục tiêu tiến độ của dự án. 

Xuân Tiến