Đấu thầu

Gói 03: Mua sắm vật tư thiết bị các loại thuộc công trình Tự động hóa (DMS) lưới điện trung áp khu vực tỉnh Nghệ An năm 2024

Thứ hai, 20/11/2023 | 10:50 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Tự động hóa (DMS) lưới điện trung áp khu vực tỉnh Nghệ An năm 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300311806

Nguồn vốn: Vốn vay tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 19/11/2023 09:06

Thời điểm đóng/mở thầu: 23/11/2023 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 142.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong