Đấu thầu

Gói số 10: Bảo hiểm công trình

Thứ ba, 6/2/2024 | 13:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Yên Phong, Phố Cao, Than Uyên, Lào Cai, Đô Lương, Mông Dương, Tiên Yên, Núi Một, Tuyên Quang, Mỹ Xá, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Gò Đầm.

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2400009193

Nguồn vốn: EVNNPC

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 05/02/2024 17:04

Thời điểm đóng/mở thầu: 21/02/2024 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 2.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

 

Muasamcong