Đấu thầu

Gói thầu 04/HH-HTTT: Cung cấp VTTB hệ thống thông tin

Thứ hai, 5/2/2024 | 13:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Điều khiển xa cửa nhận nước đầu mối để nâng cao hiệu quả vận hành của Nhà máy thủy điện An Điềm

Bên mời thầu: CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Mã TBMT: IB2400026076

Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản và vay thương mại của EVNCPC

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 05/02/2024 10:12

Thời điểm đóng/mở thầu: 21/02/2024 10:50

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 45 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 3.443.246 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong