Đấu thầu

Gói thầu xây lắp số 06-XL– SCL 2024 Công trình: Đại tu, sửa chữa khu nhà nối giữa nhà A và nhà B Công ty Điện lực Phúc Thọ

Thứ hai, 5/2/2024 | 16:41 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Gói thầu xây lắp số 06-XL– SCL 2024 Công trình: Đại tu, sửa chữa khu nhà nối giữa nhà A và nhà B Công ty Điện lực Phúc Thọ

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚC THỌ

Mã TBMT: IB2400027442

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2024

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 05/02/2024 10:46

Thời điểm đóng/mở thầu: 20/02/2024 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 20.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong