Đấu thầu

Gói thầu HH09-2024: Cung cấp bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc năm 2024

Thứ hai, 5/2/2024 | 16:50 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Dự toán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc năm 2024

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG - CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM

Mã TBMT: IB2400014365

Nguồn vốn: SXKD 2024

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 05/02/2024 13:23

Thời điểm đóng/mở thầu: 19/02/2024 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 7.993.460 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong