Đấu thầu

Gói thầu 09HH-SCTX2023 Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa thường xuyên tại TBA 500kV Vũng Áng thuộc Truyền tải điện Hà Tĩnh quản lý

Thứ tư, 29/11/2023 | 08:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Hạng mục: Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa thường xuyên tại TBA 500kV Vũng Áng và Xử lý, san gạt cây dễ cháy trong hành lang các đường dây 500kV thuộc Truyền tải điện Hà Tĩnh quản lý

Bên mời thầu: Công ty Truyền tải điện 1, Truyền tải điện Hà Tĩnh

Mã TBMT: IB2300337383

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất năm 2023

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 28/11/2023 09:49

Thời điểm đóng/mở thầu: 01/12/2023 16:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 30 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong