Đấu thầu

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Thứ tư, 29/11/2023 | 08:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cải tạo lưới điện lộ 971 TG Hoa Lộc lên vận hành 22kV (xóa bỏ TG Hoa Lộc)

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300337334

Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 28/11/2023 09:38

Thời điểm đóng/mở thầu: 08/12/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong