Đấu thầu

Gói thầu số 90: Cung cấp dịch vụ bảo vệ

Thứ ba, 28/11/2023 | 11:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Dịch vụ bảo vệ cho 06 TBA 110kV và 05 trụ sở nhà điều hành

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG

Mã TBMT: IB2300335709

Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh của Công ty

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 27/11/2023 15:06

Thời điểm đóng/mở thầu: 18/12/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 26 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 180 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 100.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong