Đấu thầu

Gói thầu: Cung cấp VTTB cho lưới điện 110kV

Thứ hai, 16/1/2023 | 16:48 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm VTTB phục vụ công tác SXKD năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG

Mã TBMT: IB2200079908

Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2023

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 16/01/2023 15:36

Thời điểm đóng/mở thầu: 06/02/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 4.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong