Đấu thầu

Gói thầu: Kiểm tra, đánh giá và thẩm định VTTB tồn kho phục vụ trích lập dự phòng lập Báo cáo tài chính năm 2023

Thứ tư, 29/11/2023 | 08:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Kiểm tra, đánh giá và thẩm định VTTB tồn kho phục vụ trích lập dự phòng lập Báo cáo tài chính năm 2023

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

Mã TBMT: IB2300335259

Nguồn vốn: Trích từ nguồn chi phí QLDA

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 28/11/2023 10:16

Thời điểm đóng/mở thầu: 04/12/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong