Đấu thầu

Gói thầu: Mua sắm vật tư phục vụ các công trình xây dựng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Thái Bình năm 2024

Thứ ba, 6/2/2024 | 15:35 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Công trình đầu tư xây dựng năm 2023-2024 tỉnh Thái Bình

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2400028559

Nguồn vốn: Vốn TDTM và KHCB của Tổng Công ty điện lực Miền Bắc

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 06/02/2024 10:50

Thời điểm đóng/mở thầu: 02/03/2024 11:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 988.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong