Đấu thầu

Gói thầu số 03/TV-GS-2024: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình năm 2024 (đợt 2)

Thứ ba, 6/2/2024 | 13:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Các công trình ĐTXD năm 2024 (đợt 2)

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ YÊN - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Mã TBMT: IB2400025488

Nguồn vốn: KH vốn ĐTXD EVNCPC giao năm 2024

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 05/02/2024 16:20

Thời điểm đóng/mở thầu: 01/03/2024 07:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong