Đấu thầu

Gói thầu: Tổ chức hội thảo tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2023 cho CBCNV Công ty Mua bán điện

Thứ ba, 5/12/2023 | 08:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Tổ chức hội thảo tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2023 cho CBCNV Công ty Mua bán điện

Bên mời thầu: CÔNG TY MUA BÁN ĐIỆN

Mã TBMT: IB2300347311

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 04/12/2023 09:38

Thời điểm đóng/mở thầu: 07/12/2023 10:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 40 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong