Đấu thầu

Gói thầu: Xây lắp

Thứ hai, 4/12/2023 | 11:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cải tạo lộ 973 TG Thiệu Hưng lên vận hành áp 22kV (xóa bỏ TG Thiệu Hưng)

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300336997

Nguồn vốn: Tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 03/12/2023 07:47

Thời điểm đóng/mở thầu: 08/12/2023 08:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 90.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong