Đấu thầu

Gói thầu số 01/CBSX/TTĐNT: Mua sắm trang bị dụng cụ đồ nghề, phương tiện phục vụ QLVH và sửa chữa; trang bị an toàn

Thứ năm, 25/5/2023 | 08:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm dụng cụ phục vụ chuẩn bị sản xuất

Bên mời thầu: Truyền tải điện Ninh Thuận

Mã TBMT: IB2300100508

Nguồn vốn: EVNNPT

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 24/05/2023 08:43

Thời điểm đóng/mở thầu: 03/06/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 4.500.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong