Đấu thầu

Gói thầu số 02/TV: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Thứ tư, 8/2/2023 | 09:18 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cải tạo kho Ea Tam năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Mã TBMT: IB2300012531

Nguồn vốn: KHCB và vay TM

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 08/02/2023 09:50

Thời điểm đóng/mở thầu: 20/02/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong