Đấu thầu

Gói thầu số 13: Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng bộ OLTC và vật tư phục vụ công tác đại tu tổ máy S1 NMNĐ Mông Dương 1

Thứ sáu, 19/4/2024 | 10:47 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư và thuê dịch vụ phục vụ công tác đại tu tổ máy S1 NMNĐ Mông Dương 1 (đợt 4)

Bên mời thầu: CÔNG TY DỊCH VỤ SỬA CHỮA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã TBMT: IB2400087030

Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 19/04/2024 07:38

Thời điểm đóng/mở thầu: 06/05/2024 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 115 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 35.503.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong