Đấu thầu

Gói thầu số 14: Cung cấp VTTB công nghệ đa phương tiện và hội nghị truyền hình

Thứ hai, 18/9/2023 | 11:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm VTTB phục vụ đầu tư xây dựng đợt 4 năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH

Mã TBMT: IB2300229082

Nguồn vốn: Vốn KHCB công ty mẹ, vốn vay TDTM năm 2023

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 18/09/2023 10:11

Thời điểm đóng/mở thầu: 28/09/2023 10:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 80 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 180 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 55.572.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong