Đấu thầu

Gói 7 - Hộp công tơ

Thứ ba, 17/1/2023 | 10:19 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm VTTB phục vụ SXKD năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

Mã TBMT: IB2300002259

Nguồn vốn: SXKD

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 17/01/2023 09:49

Thời điểm đóng/mở thầu: 08/02/2023 14:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 29.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong