Đấu thầu

Gói thầu 01/SC: Cung cấp vật tư thiết bị và sửa chữa công trình: Sửa chữa xe ô tô 73L – 6373 năm 2024

Thứ ba, 5/12/2023 | 08:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Công trình: Sửa chữa xe ô tô 73L - 6373 năm 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH

Mã TBMT: IB2300335663

Nguồn vốn: Vốn SCL năm 2024 của EVNCPC

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 04/12/2023 08:39

Thời điểm đóng/mở thầu: 07/12/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong