Đấu thầu

Gói thầu 01/TBV/2024

Thứ tư, 29/11/2023 | 13:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Thuê dịch vụ bảo vệ trực các TBA110kV trực thuộc công ty điện lực Đắk Nông năm 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG

Mã TBMT: IB2300335999

Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh năm 2024

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 29/11/2023 08:25

Thời điểm đóng/mở thầu: 08/12/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 180 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 18.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong