Đấu thầu

Gói thầu: Vận chuyển, tổ hợp, thí nghiệm MBA T2 40MVA trạm 110kV Thanh Nghị - Hà Nam phục vụ đóng điện vận hành TBA 110kV Quỳnh Côi

Thứ tư, 29/11/2023 | 09:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Vận chuyển, tổ hợp, thí nghiệm MBA T2 40MVA trạm 110kV Thanh Nghị - Hà Nam phục vụ đóng điện vận hành TBA 110kV Quỳnh Côi

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300337293

Nguồn vốn: Chi phí SXKD của Công ty Điện lực Thái Bình

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 28/11/2023 10:26

Thời điểm đóng/mở thầu: 08/12/2023 10:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 8.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong