Đấu thầu

Gói thầu 09: Cung cấp, xây dựng và lắp đặt cáp ngầm 110kV

Thứ tư, 8/2/2023 | 09:20 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Xây dựng mới trạm 110kV Ngọc Thụy và nhánh rẽ

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

Mã TBMT: IB2200046563

Nguồn vốn: Tín dụng thương mại

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 08/02/2023 09:58

Thời điểm đóng/mở thầu: 01/03/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 150 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 4.300.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong