Đấu thầu

Gói thầu CPC-Bình Nguyên-Quảng Ngãi-06-BH: Bảo hiểm công trình

Thứ ba, 31/1/2023 | 08:30 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV Bình Nguyên - Quảng Ngãi

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN NÔNG THÔN MIỀN TRUNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Mã TBMT: IB2200089080

Nguồn vốn: Vốn KHCB EVNCPC

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 31/01/2023 09:59

Thời điểm đóng/mở thầu: 15/02/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 39 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 3.800.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong