Đấu thầu

Gói thầu 32.2022-XL-ĐTXD: “Xây lắp”

Thứ ba, 31/1/2023 | 08:22 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Gói thầu 32.2022-XL-ĐTXD: “Xây lắp”

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ XUYÊN

Mã TBMT: IB2300006509

Nguồn vốn: Vay tín dụng thương mại

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 31/01/2023 10:10

Thời điểm đóng/mở thầu: 10/02/2023 10:15

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 26.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong