Đấu thầu

Gói thầu CPC-CangQuyNhon-G01: Cung cấp, vận chuyển thiết bị nhất thứ, nhị thứ, thông tin liên lạc, SCADA, dịch vụ kỹ thuật, thí nghiệm hiệu chỉnh và dịch vụ lắp đặt

Thứ năm, 9/2/2023 | 08:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Trạm biến áp 110kV Cảng Quy Nhơn và đấu nối

Bên mời thầu: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Mã TBMT: IB2200020111

Nguồn vốn: Vay thương mại

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 09/02/2023 07:55

Thời điểm đóng/mở thầu: 01/03/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 710.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong