Đấu thầu

Gói thầu: Chuyển nhượng đường dây 35kV và TBA cấp điện thi công

Thứ tư, 1/2/2023 | 08:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: mua bán hàng hoá

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN SÔNG HINH

Mã TBMT: IB2300012029

Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của Công ty

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 01/02/2023 09:26

Thời điểm đóng/mở thầu: 27/02/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 21.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong