Đấu thầu

Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ PCCC năm 2023 của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát

Thứ tư, 1/2/2023 | 08:20 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa thường xuyên lần 1 Phần điện năm 2022 của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát

Bên mời thầu: CÔNG TY THỦY ĐIỆN HUỘI QUẢNG - BẢN CHÁT - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Mã TBMT: IB2300012001

Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh 2023

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 01/02/2023 09:50

Thời điểm đóng/mở thầu: 08/02/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 40 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong