Đấu thầu

Gói thầu: Phụ kiện lưới điện

Thứ tư, 1/2/2023 | 08:15 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: “Mua sắm VTTB năm 2023”

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHÚ

Mã TBMT: IB2300007718

Nguồn vốn: SXKD năm 2023

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 01/02/2023 09:45

Thời điểm đóng/mở thầu: 14/02/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 9.500.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong