Đấu thầu

Gói thầu PTV39-2023: Cung cấp dịch vụ kiểm định máy, thiết bị , vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động,các đồng hồ áp kế, thử nghiệm dụng cụ an toàn điện, các máy móc dụng cụ cẩu kéo - Công ty Nhiệt điện Thái Bình năm 2023

Thứ tư, 7/2/2024 | 09:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sản xuất kinh doanh

Bên mời thầu: CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Mã TBMT: IB2400021342

Nguồn vốn: SXKD

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 06/02/2024 09:04

Thời điểm đóng/mở thầu: 20/02/2024 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 23.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong