Đấu thầu

Gói thầu: Quan trắc môi trường công trình Thủy điện Trị An năm 2024

Thứ tư, 7/2/2024 | 09:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Quan trắc môi trường công trình Thủy điện Trị An năm 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY THỦY ĐIỆN TRỊ AN - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Mã TBMT: IB2400017945

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2024 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 06/02/2024 09:24

Thời điểm đóng/mở thầu: 04/03/2024 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong