Đấu thầu

Gói thầu: Thẩm tra BCNCKT dự án:Lắp đặt MBA T2 trạm 110kV Cát Bà, thành phố Hải Phòng

Thứ tư, 29/11/2023 | 13:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Thẩm tra BCNCKT dự án:Lắp đặt MBA T2 trạm 110kV Cát Bà, thành phố Hải Phòng

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG

Mã TBMT: IB2300329543

Nguồn vốn: KHCB+TDTM

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 29/11/2023 07:39

Thời điểm đóng/mở thầu: 11/12/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong