Đấu thầu

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra BCKTKT 04 công trình chuẩn bị đầu tư năm 2023

Thứ ba, 17/1/2023 | 10:22 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Tư vấn thẩm tra BCKTKT 04 công trình chuẩn bị đầu tư năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Mã TBMT: IB2300005320

Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 17/01/2023 09:01

Thời điểm đóng/mở thầu: 09/02/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong