Đấu thầu

Gói thầu số 01/XL: Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp

Thứ ba, 17/1/2023 | 10:20 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Xử lý điểm mất an toàn đường dây 110kV phía Bắc Quảng Nam năm 2023

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG - CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM

Mã TBMT: IB2300007002

Nguồn vốn: Vốn TDTM và KHCB của EVNCPC

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 17/01/2023 09:40

Thời điểm đóng/mở thầu: 31/01/2023 08:29

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 68.300.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong