Đấu thầu

Gói thầu ƯDCNTT-03.KT- Kiểm toán công trình

Thứ sáu, 2/6/2023 | 14:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Dịch vụ tư vấn

Bên mời thầu: CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Mã TBMT: IB2300103378

Nguồn vốn: Vốn KHCB của EVNCPC

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 01/06/2023 08:16

Thời điểm đóng/mở thầu: 19/06/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong