Đấu thầu

Gói thầu: Xây lắp

Thứ ba, 17/1/2023 | 10:23 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Củng cố hệ thống tiếp địa tại Trạm 110kV Hà Trung

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300006557

Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn năm 2023

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 17/01/2023 08:26

Thời điểm đóng/mở thầu: 03/02/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 70 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 37.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong