Đấu thầu

Gói thầu: Bản quyền cho hệ thống Firewall

Thứ sáu, 1/12/2023 | 15:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm phục vụ SXKD của Công ty Điện lực Trà Vinh

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH

Mã TBMT: IB2300343789

Nguồn vốn: Vốn SXKD

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 01/12/2023 08:05

Thời điểm đóng/mở thầu: 12/12/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 13.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong