Đấu thầu

Gói thầu số 48 Mua Sứ cách điện trung hạ thế các loại

Thứ sáu, 1/12/2023 | 11:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua Sứ cách điện trung hạ thế các loại phục vụ cho công tác SXKD và ĐTXD năm 2024 của Công ty Điện lực Bình Phước

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã TBMT: IB2300337138

Nguồn vốn: Chi phí SXKD và ĐTXD của Công ty Điện lực Bình Phước

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 01/12/2023 08:08

Thời điểm đóng/mở thầu: 11/12/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 14 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 36.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong