Đấu thầu

Gói thầu HH02/2024: Mua sắm xà, tiếp địa, chụp đầu cột

Thứ sáu, 1/12/2023 | 11:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công trình ĐTXD, SCL và SXKD đợt 1 năm 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG

Mã TBMT: IB2300329568

Nguồn vốn: Vốn ĐTXD, SXKD năm 2024

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 01/12/2023 08:00

Thời điểm đóng/mở thầu: 11/12/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 110.782.708 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong