Đấu thầu

Gói thầu số 2XL-T11-23: Xây lắp

Thứ hai, 20/11/2023 | 13:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: 11 công trình đầu tư xây dựng năm 2023 -2024 (tháng 11-2023)

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300322078

Nguồn vốn: Tín dụng thương mại của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 18/11/2023 20:20

Thời điểm đóng/mở thầu: 08/12/2023 07:20

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 411.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong