Đấu thầu

Gói thầu số 3: Xây lắp đường dây và TBA

Thứ tư, 29/11/2023 | 16:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Đầu tư xây dựng, cải tạo lưới điện, giảm tổn thất và nâng cao độ tin cậy CCĐ khu vực thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái năm 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC YÊN BÁI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300339091

Nguồn vốn: TDTM EVNNPC

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 29/11/2023 09:21

Thời điểm đóng/mở thầu: 09/12/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 112.274.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong